Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

SZUKAMY.PL


Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://szukamy.pl (dalej jako: `Szukamy.pl`, `Serwis Internetowy`, `Serwis`).
Szukamy.pl to portal ogłoszeniowy, który umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom dodawanie i edytowanie oraz przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń w odpowiednich kategoriach wskazanych na stronie Serwisu. Serwis Internetowy pozwala również na odpłatne promowanie powyższych ogłoszeń.
Treści zamieszczone w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy w przedmiocie danego ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców i nie jest stroną zawieranych przez nich umów.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Szukamy.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem oraz skorzystania z naszych usług,
Szukamy.pl

 

 

 1. O NAS

Właścicielem Szukamy.pl jest Bogdan Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BOGDAN WIŚNIEWSKI, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Eibenweg 1o, 74575 Schrozberg, Niemcy, numer identyfikacji podatkowej: DE271646652 ; organ nadzoru: Urząd Skarbowy Schwäbisch Hall, Niemcy, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej jako: `Usługodawca`).

 1. DEFINICJE
 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce `Cennik`.
  2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
  3. FORMULARZ ZAPYTANIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie każdego Ogłoszenia umożliwiający złożenie zapytania dotyczącego przedmiotu Ogłoszenia.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego Ogłoszeniach i pozostałych działaniach w Serwisie Internetowym.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  7. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym niezależnie od ich nazwy, zamieszczone przez niego w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  9. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SZUKAMY.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://szukamy.pl.
  10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  11. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Szukamy.pl.
  12. USŁUGODAWCA – BOGDAN WIŚNIEWSKI, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Eibenweg 1o, 74575 Schrozberg, Niemcy, numer identyfikacji podatkowej: DE271646652 ; organ nadzoru: Urząd Skarbowy Schwäbisch Hall, Niemcy, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  14. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SZUKAMY.PL
 1. Szukamy.pl powstał, aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń w kategoriach wskazanych na stronie Serwisu. Serwis Internetowy pozwala również na odpłatne promowanie powyższych Ogłoszeń.
 2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy w przedmiocie danego Ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą – ogłoszeniodawcą i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.
 3. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Serwis Internetowy nie prowadzi pośrednictwa w zawieraniu umów w przedmiocie zamieszczanych w nim Ogłoszeń. Usługodawca nie jest stroną zawieranych umów i nie świadczy na rzecz Usługobiorców Serwisu Internetowego innych usług niż Usługi Elektroniczne.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dowolna przeglądarka internetowa obsługująca JS i CSS3; (4) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość `zainfekowania` systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu `robaki` czy `konie trojańskie`. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 1. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
 1. Konto.
 2. Zamieszczanie Ogłoszeń.
 3. Formularz Kontaktowy.
 4. Formularz Zapytania.
 5. Newsletter.
 6. Wyszukiwarka.
 1. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 2. Usługodawca odpowiedzialny jest za świadczenie Usług Elektronicznych i obowiązany jest je świadczyć w sposób prawidłowy.
 3. Zamieszczanie Ogłoszeń oraz dodatkowe opcje promowania i wyróżniania Ogłoszeń są co do zasady odpłatne, chyba że w przypadku danego Ogłoszenia lub opcji jego promowania wskazano, że są one bezpłatne. Usługobiorca jest każdorazowo informowany o obowiązku dokonania płatności oraz o wysokości tych kosztów przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego. Korzystanie z pozostałych dostępnych w Serwisie Usług Elektronicznych jest bezpłatne, chyba że w przypadku danej Usługi Elektronicznej wyraźnie wskazano, że jest ona odpłatna.
 1. KORZYSTANIE Z KONTA I RODZAJE KONT
 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza rejestracji pola `Zarejestruj się` (3) potwierdzeniu chęci założenia konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej podanych przy rejestracji.
 2. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące rodzaje Konta: Konto Prywatne, Konto Firmowe i Konto Non-Profit (konto organizacji charytatywnej).
 3. Założenie Konta Prywatnego wymaga podania w formularzu rejestracji następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 4. Konto Prywatne umożliwia przeglądanie Ogłoszeń we wszystkich kategoriach, natomiast dodawanie Ogłoszeń w ramach Konta Prywatnego jest możliwe tylko w niektórych kategoriach, wskazanych w Serwisie.
 5. W przypadku dodawania w ramach Konta Prywatnego Ogłoszeń w kategoriach: Szukamy się wzajemnie, Tytoń i Trunki, Erotyka, Militaria, konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie przez Usługobiorcę wieku co najmniej 18 lat.
 6. Założenie Konta Firmowego wymaga podania w formularzu rejestracji następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz danych dotyczących firmy: nazwa i adres rozliczeniowy firmy, numer identyfikacji podatkowej.
 7. Konto Firmowe umożliwia przeglądanie Ogłoszeń we wszystkich kategoriach.
 8. Korzystanie z Konta Non-Profit jest możliwe po wcześniejszej rejestracji jednego z wskazanych wyżej Kont oraz po skontaktowaniu się z Usługodawcą, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zmiany rodzaju Konta na Konto Non-Profit.
 9. Usługodawca aktywuje Usługobiorcy Konto Non-Profit po wskazaniu przez Usługobiorcę, że reprezentuje on organizację charytatywną.
 10. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę (np. dane rozliczeniowe) – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. przed zamieszczeniem Ogłoszenia lub skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności).
 11. W witrynie użytkownika w ramach Konta Usługobiorca może dodać maksymalnie 5000 znaków.
 12. Koto umożliwia Usługobiorcy dodanie swojej wizytówki obejmującej m.in. adresy email oraz adresy storn internetowych Usługobiorcy.
 13. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 14. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi.
 15. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą Formularza Kontaktowego.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Konta przez Usługobiorcę w następujących przypadkach:
  1. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego,
  2. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy,
  3. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zamieszcza w ramach Ogłoszenia lub w ramach prywatnych wiadomości między Usługobiorcami (w tym także poprzez zdjęcia i/lub inne materiały wizualne) jakiekolwiek treści naruszające niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron,
  4. gdy działania danego Usługobiorcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
 17. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawionych za jego pośrednictwem Ogłoszeń. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odblokowuje Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych.
 18. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie pociąga za sobą natychmiastowe usunięcie Konta Usługobiorcy oraz wszystkich przypisanych do niego danych (co pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy w innych celach niż prowadzenie Konta, w zakresie, w jakim stanowi o tym polityka prywatności Serwisu Internetowego).
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do samodzielnego usunięcia tych treści. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wezwania Usługobiorcy do zmiany zdjęć i/lub innych materiałów wizualnych zamieszczonych w ramach Ogłoszenia, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Serwisu.
 1. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA
 1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Ogłoszenia, które następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich osób odwiedzających Szukamy.pl.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego po zalogowaniu na Konto pod przyciskiem `Dodaj ogłoszenie`. W zależności od wybranej kategorii oraz rodzaju Ogłoszenia, wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe (w szczególności danych kontaktowych Usługobiorcy oraz informacji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia) i kliknięcie pola `Dodaj ogłoszenie` – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.
 3. Zamieszczanie Ogłoszeń oraz dodatkowe opcje promowania i wyróżniania Ogłoszeń są co do zasady odpłatne, chyba że w przypadku danego Ogłoszenia lub opcji jego promowania wskazano, że są one bezpłatne. Usługobiorca jest każdorazowo informowany o obowiązku dokonania płatności oraz o wysokości tych kosztów przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego. Rodzaje odpłatnych Ogłoszeń, formy promocji i wyróżnienia Ogłoszenia wraz z ich kosztem oraz czasem trwania wskazane są w Cenniku, na Koncie oraz w trakcie dodawania Ogłoszenia, przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności przez Usługobiorcę.
 4. Płatności z tytułu odpłatnych funkcjonalności w Serwisie Internetowym mogą być dokonywane przez Usługobiorcę w formie jednorazowej. Szczegółowy opis dostępnych odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń znajduje się na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w Cenniku oraz w trakcie dodawania Ogłoszenia przez Usługobiorcę.
 5. Ceny odpłatnych funkcjonalności w Serwisie Internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatki. Rachunki wystawiane są w złotych polskich.
 6. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom dokonywanie płatności z tytułu promocji i wyróżnienia Ogłoszenia na poniższych warunkach:
 7. Opłata dokonywana jest zawsze z góry i przed aktywowaniem odpłatnych funkcjonalności (dodaniem promowaniem lub wyróżnieniem Ogłoszenia) przez Usługodawcę. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo w trakcie dodawania Ogłoszenia, przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszenia.
 8. Usługodawca udostępnia następujący sposób płatności: płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, https://www.payu.pl/.
 9. Termin płatności – Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia kalendarzowego.
 10. Aktywacja odpłatnego Ogłoszenia lub jego odpłatnej funkcjonalności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy. Ogłoszenia nieobjęte żadną opłatą są zamieszczane w Serwisie niezwłocznie po kliknięciu przez Usługobiorcę pola `Dodaj ogłoszenie` nie później niż w ciągu 24 godzin od tej chwili.
 11. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 12. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń.
 13. Niedozwolone jest zamieszczenie jednocześnie więcej niż jednego Ogłoszenia o tej samej treści lub dotyczącego tego samego przedmiotu.
 14. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia i/lub inne materiały wizualne) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.
 15. W jednym Ogłoszeniu Usługobiorca może dodać maksymalnie 30 zdjęć.
 16. W opisie jednego Ogłoszenia Usługobiorca może dodać maksymalnie 5000 znaków.
 17. W przypadku zamieszczania przekierowań na strony zewnętrzne w treści Ogłoszenia, Usługobiorca jest obowiązany zapewnić, aby Ogłoszenie na stronie zewnętrznej zamierało również ofertę samego Usługobiorcy, a nie podmiotu trzeciego. Usługobiorca jest obowiązany zapewnić, aby cena towaru lub usługi na stronie zewnętrznej, jeżeli są one przedmiotem Ogłoszenia, nie była wyższa niż w Ogłoszeniu w Serwisie.
 18. Jeżeli Usługobiorca zamieszcza zdjęcia i filmy w ramach Ogłoszenia, jest on obowiązany zapewnić, aby były to wyłącznie materiały, do których Usługobiorca posiada prawa autorskie lub których zamieszczanie jest zgodne z prawem i nie narusza praw autorskich lub praw własności intelektualnej innych podmiotów. Usługodawca może usunąć treści niespełniające powyższych warunków. Usługodawca może korzystać w Serwisie w celach reklamowych z treści zamieszczonych prze Usługobiorcą, spełniających powyższe warunki.
 19. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o korzystanie z odpłatnych funkcjonalności następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po dokonaniu płatności. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.
 1. KORZYSTANIE Z POZOSTAŁYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki `Kontakt` widocznej na stronie Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola `Wyślij`. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy oraz następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Usługodawcy.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy nie wymaga posiadania Konta, świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 3. Korzystanie z Formularza Zapytania możliwe jest po przejściu do strony dowolnego Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie Internetowym i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienia Formularza Zapytania danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zapytania pola `Wyślij zapytanie`. W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę imienia i telefonu kontaktowego oraz treści zapytania kierowanego do ogłoszeniodawcy.
 4. Usługa Elektroniczna Formularz Zapytania nie wymaga posiadania Konta, świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Dalsze ustalenia pomiędzy Usługobiorcami prowadzone są już poza Serwisem Internetowym.

 5. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola `Zapisz się`.
 6. Usługa Elektroniczna Newsletter nie wymaga posiada Konta oraz świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z opcji wypisania się dostępnej w treści wiadomości z Newsletterem.
 7. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z chwilą przejścia do strony głównej Serwisu Internetowego. Wyszukiwarka umożliwia znalezienie interesującego Usługobiorcę Ogłoszenia poprzez skorzystanie z kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania. Skorzystanie z Wyszukiwarki nie wymaga posiadania Konta, ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.
 1. KONTAKT Z SZUKAMY.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Szukamy.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SZUKAMY.PL
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Eibenweg 1o, 74575 Schrozberg, Niemcy.
 3. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami oraz zawieranych przez nich odpłatnych umów z Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług (w tym odpłatnych Usług Elektronicznych) rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do ich zmiany bądź usunięcia.
 3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 6. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku braku opłat – do wysokości 500,00 (pięciuset) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 1. PRZERWY TECHNICZNE
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.
 1. PRAWA AUTORSKIE
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, od których Usługodawca posiada stosowne zezwolenia i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Szukamy.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnych Usług Elektronicznych; dodania nowych form płatności; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. W pozostałym zakresie zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.